Društvo MDG

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci

Osnovne informacije

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini. Predstavljamo jo z Machovo potjo, ki z obstoječimi naravnimi in kulturnimi danostmi predstavlja zgodbe in dosežke iz preteklosti ter jih tako ohranja za prihodnost.

MDG je prostovoljna, nepridobitna, interesna in samostojna kulturna društvena organizacija. Skozi projekt urejanja, vzdrževanja in upravljanja učne poti si prizadeva predstaviti in ohraniti naravno in kulturno dediščino kraja, okrepiti lokalni ponos in medgeneracijsko druženje prebivalcev, spodbuditi razvoj turizma, pohodništva in športa. Pri organizaciji različnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov MDG sodeluje z različnimi društvi, organizacijami in lokalno skupnostjo.

Uspešnost delovanja društva je v povezovanju ljudi različnih generacij in požrtvovalnem prostovoljnem delu v skupno dobro, kar je vrednota, ki jo moramo v današnjih časih še posebno skrbno gojiti in spoštovati.

Delo društva

Delo društva se izvaja na podlagi prostovoljnega dela članov in na podlagi sredstev, pridobljenih s članarinami, prostovoljnimi prispevki, prispevki donatorjev in sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih. Vsa pridobljena sredstva društvo uporabi izključno za uresničevanje svojega namena in ciljev ter opremljanje Machove učne poti.

Društvo MDG skrbi za redno vzdrževanje Machove učne poti, njeno markiranje, opremljanje z informacijskimi tablami, brvmi, varovalnimi ograjami in lesenim pohištvom na počivališčih. Društvo vsako leto v sklopu dneva Zemlje izvede čistilno akcijo na območju učne poti.

Poleg stalnega urejanjem poti društvo izvaja kulturno družabne in izobraževalne aktivnosti, kot so vsakoletni tradicionalni vodeni pohodi po Machovi učni poti, preučevanje metuljev na dogodku Noč metuljev, številne vodene predstavitve Machove poti organiziranim skupinam, postavitve razstav izdelkov domačih obrti in slikarskih del, predstavitev literarnih del ter organizacija ustvarjalnih delavnic za otroke.

Člani društva MDG se udeležujejo izobraževalnih seminarjev, povezanih z delom društva in sodelujejo tako na domačih kot na mednarodnih simpozijih, kjer s predstavitvijo Machove učne poti prispevajo k promociji in večji prepoznavnosti kraja in domovine.

Program dela

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci si v tekočem letu prizadeva izpeljati vse zastavljene naloge, s katerimi pozitivno prispeva k združevanju krajanov in prebivalcev Mestne občine Novo mesto ter h kulturnemu ozaveščanju in kvalitetnejšemu in bolj razgibanemu življenju čim širokega kroga ljudi različnih generacij.

Organi društva

Najvišji organ društva MDG je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Sestaja se enkrat letno na rednem letnem zasedanju, vsake štiri leta pa voli člane organov društva: upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Predsednika društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, izvoli zbor članov.

Osebna izkaznica

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci

Potov Vrh 82, 8000 Novo mesto

DŠ: 32529368

IBAN: SI56 6100 0001 1557 315 (DH)

E: drustvo.mdg@gmail.com

logo

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.